iZ | Fresh Market

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Prichas

Pages: [1] 2 3 ... 103
1
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ระดับ ?AAA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ กฟภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลไทย ?ในระดับสูง? และบทบาทที่สำคัญของ กฟภ. ในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่แน่นอนภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ส่งผ่านต้นทุนได้ และนโยบายทางการเงินที่รอบคอบของ กฟภ. รวมถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลไทยอีกด้วยประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในระดับสูง

ทริสเรทติ้งประเมินว่า กฟภ. มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลไทยในระดับสูง โดย กฟภ. มีรัฐบาลถือหุ้น 100% โดยผ่านกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนคณะกรรมการของ กฟภ. และผู้ว่าการฯ นั้นได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์ของ กฟภ. นั้นมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ ส่วนแผนค่าใช้จ่ายและการลงทุนของ กฟภ. นั้นจะขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ กฟภ. ยังต้องเสนอแผนการกู้เงินและการชำระคืนเงินกู้ให้แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สังกัดกระทรวงการคลังเพื่อการพิจารณาเห็นชอบอีกด้วย

ADVERTISEMENT


กฟภ. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (พ.ร.บ. กฟภ.) ระบุว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ กฟภ. ในกรณีที่รายได้ของ กฟภ. ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายซึ่งรวมถึงรายจ่ายดอกเบี้ยและการชำระคืนเงินกู้

มีบทบาทที่สำคัญในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ

ทริสเรทติ้งมองว่า กฟภ. จะยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ไฟฟ้ารวมถึงตอบสนองความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ กฟภ. เป็นรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 2 รายที่รับผิดชอบในการจัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคซึ่งครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในขณะที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

ตาม พ.ร.บ. กฟภ. พ.ศ. 2503 ระบุว่า กฟภ. มีอำนาจในการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าและสายจำหน่ายไฟฟ้าเหนือหรือใต้พื้นที่ใด ๆ ได้โดยจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้พื้นที่ดังกล่าวให้แก่เจ้าของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของ กฟภ. ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

กฟภ. จำหน่ายไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ 75% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศไทย โดยในปี 2563 กฟภ. ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรและมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 20 ล้านรายโดยประมาณ กฟภ. ดำเนินงานโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 830,530 วงจรกิโลเมตร รายได้ของ กฟภ. อยู่ที่ประมาณ 4.89 แสนล้านบาทและมียอดจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 138,178 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยที่ กฟภ. ซื้อไฟฟ้าส่วนใหญ่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยในเขตพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กฟภ. ยังคงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยมาตรการเหล่านี้ประกอบด้วย การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า มาตรการไฟฟ้าฟรี การลดค่าไฟฟ้า และการขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ กฟภ. มีภาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 2.07 หมื่นล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ดี กฟภ. ได้รับเงินชดเชยซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ กฟภ. ฟื้นตัวจากที่มีผลขาดทุนในช่วงกลางปี 2563 กลับมาเป็นกำไรในช่วงปลายปี 2563

สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 นั้น กฟภ. มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวน 2.33 หมื่นล้านบาทในการดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคโควิด19 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชดเชยเงินดังกล่าวให้แก่ กฟภ. เป็นจำนวนประมาณ 1.96 หมื่นล้านบาทโดยใช้เงินสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือนั้น กฟภ. จะได้รับคืนหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประเมินผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่มีต่อผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบทบาทที่สำคัญของ กฟภ. ในระบบจ่ายไฟฟ้าของประเทศ ทริสเรทติ้งเชื่อว่า กฟภ. จะได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวนสำหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 ภายในปีนี้

การจำหน่ายไฟฟ้ามีกำไรที่คาดการณ์ได้

กฟภ. มีความเสี่ยงที่จำกัดจากความผันผวนของต้นทุนการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างค่าไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของต้นทุนในการซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะมีการส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าภายใต้ค่าปรับปรุงเชื้อเพลิงหรือค่า Ft (Fuel Adjustment Charge) โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำหนดและจะประกาศค่า Ft ทุก ๆ 4 เดือน ซึ่งในช่วงปี 2557-2563 กฟภ. มีกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อไฟฟ้าและราคาขายไฟฟ้าอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 0.55-0.59 บาทต่อหน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผันตัวไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอาจทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและผู้ผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ต่าง ๆ สามารถซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. ได้ในระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคจะหันมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง และจะลดการใช้ไฟฟ้าที่มาจากระบบใหญ่ อย่างไรก็ตาม กฟภ. อาจจะมีรายได้จากค่าผ่านสายไฟฟ้า (Wheeling Charge) จากการที่ผู้ซื้อขายไฟฟ้าใช้สายส่งและสายจำหน่ายของ กฟภ. นอกจากนี้ กฟภ. ก็ยังอาจมีรายได้จากค่าสำรองพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากผู้ซื้อขายไฟฟ้าเอกชนดังกล่าวอาจต้องการสำรองไฟฟ้าจากระบบใหญ่เพื่อรองรับในช่วงที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้

อยู่ในช่วงการพัฒนาธุรกิจใหม่

เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานที่เข้าสู่ระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Power Generation) กฟภ. อยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมที่จะขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติม จากธุรกิจหลักคือการซื้อและจำหน่ายไฟฟ้า โดยธุรกิจใหม่ ๆ ของ กฟภ. ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า การให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนสถานะไปเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร ทั้งนี้ กฟภ. มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคดิจิทัล (Digitalized Utility Provider) ภายในปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้ กฟภ. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการแก้ปัญหาไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคตอันใกล้ด้วย ปัจจุบัน กฟภ. อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโครงข่ายเมืองอัจฉริยะที่เมืองพัทยาให้เป็นโครงการนำร่อง โดย กฟภ. จะนำผลจากการพัฒนาโครงการนำร่องดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อใช้กับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

มีนโยบายการเงินที่รอบคอบ

กฟภ. มีนโยบายทางการเงินที่รัดกุมรอบคอบ โดยมีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกิน 1.5 เท่ารวมถึงรักษาอัตราส่วนการลงทุนจากเงินรายได้ (Self-financial Raito) ไม่ให้ต่ำกว่า 25% และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่ให้น้อยกว่า 1.5 เท่า นอกจากนี้ กฟภ. ยังมีแนวปฎิบัติภายในองค์กรในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ล่วงหน้า 3 ปีก่อนที่จะครบกำหนดอีกด้วย

มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรง

กฟภ. ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแรง โดย ณ เดือนมิถุนายน 2564 กฟภ. มีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 1.178 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 1.096 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของ กฟภ. ยังคงอยู่ในระดับที่เข้มแข็งที่ระดับ 40.8%

นอกจากนี้ กฟภ. ยังคงมีสภาพคล่องที่เข้มแข็งอีกด้วย โดย ณ เดือนมิถุนายน 2564 กฟภ. มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 1.46 หมื่นล้านบาท ในขณะที่เงินทุนจากการดำเนินงานนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.0-4.6 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2567 ผลรวมของเงินสดและประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานของ กฟภ. เพียงพอสำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ที่จะครบกำหนดจำนวน 5.5 พันล้านบาทถึง 1.04 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2564-2567

เงินลงทุนได้รับการชดเชยผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้า

การกำหนดค่าไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศได้อย่างมั่นคง กกพ. จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยให้ครอบคลุมทั้งเงินลงทุนสำหรับการผลิตไฟฟ้าและการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับทั้งประเทศ รวมทั้งให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพียงพอสำหรับรัฐวิสาหกิจการด้านไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งอีกด้วย

ทั้งนี้ กฟภ. มีแผนลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2 แสนล้านบาทในช่วงปี 2564-2567 โดยส่วนใหญ่จะใช้ไปในการลงทุนขยายระบบจำหน่ายเป็นหลักเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อปรับปรุงความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่สู่การเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

? การจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. จะเติบโตประมาณ 2.0%-2.8% ต่อปีในระหว่างปี 2564-2567

? กฟภ. จะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประมาณ 4 หมื่นล้านบาทในปี 2564 และจะอยู่ที่ระดับ 4.1-4.6 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565-2567

? เงินลงทุนรวมจะอยู่ที่ระดับประมาณ 2 แสนล้านบาทในระหว่างปี 2564-2567

? อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนจะอยู่ในระดับ 40%-47% ตลอดช่วงประมาณการ

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า กฟภ. จะยังคงดำรงบทบาทที่มีความสำคัญในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ในต่างจังหวัดของประเทศและความเชื่อมโยงในระดับสูงที่ กฟภ. มีกับรัฐบาลจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากสถานภาพของ กฟภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญด้านพลังงานซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในระดับสูงนั้นเปลี่ยนแปลงไป

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (PEA)

อันดับเครดิตองค์กร: AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

2
ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกัน หลังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก เพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเบื้องต้น วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 3,535 ราย เสียชีวิต 31 ราย โดยต้องติดตามการให้ข้อมูลในประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจาก ศบค. และการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในช่วงบ่าย
นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจวันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดจัดงาน Media Briefing เรื่อง "ทำไม ธปท. ห่วงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการ" โดยน.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร, นายสักกะภพ พันธ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายกษิดิศ ตันสงวน รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ณ ห้องสมานสโมสร อาคาร 2 ชั้น 2 ธปท.
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2564
นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก และคณะ แถลงสถานการณ์การส่งออกเดือนตุลาคม 2564
น.ส.ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการฯ พร้อมด้วย น.ส.เกวลิน หวังพิชญสุข รองกรรมการผู้จัดการฯ และ น.ส.ธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ร่วมกันแถลงข่าวในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจ การเงินไทย ท่ามกลางโควิด Omicron"
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) และอัพเดทสถานการณ์การลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2564 และ น.ส.อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แถลงผลสำรวจดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation)
นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือกับ Disney ในแคมเปญ "ช้อป UNO แฮปปี้กว่าเดิม"
บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) จัดงานแถลงข่าวการลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ร่วมกับบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วในสถานีบริการน้ำมันบางจากอย่างเป็นทางการ ที่สาขาถนนศรีนครินทร์
บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ "Shipsmile ผสาน 2 แรงหนุน SABUY Capital Plus x SABUY Maxi เสริมความแข็งแกร่งมุ่งเป้าเติบโตสู่ 5,000 สาขา"
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดกิจกรรม Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2564 ประกอบด้วย บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) , บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) , บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) , บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) , บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) , บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) , กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และ บมจ.พราว เรียล เอสเตท (PROUD)

3
ถมที่ ขุดสระ จัดสวน วางท่อ ติดต่อ 080-022-3804
 www.mmee2000.com ทำจริงไม่ทิ้งงาน
 

4


เลกิ๊ป สื่อของฝรั่งเศส ระบุ ลิโอเนล เมสซี่ หัวหอก ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เริ่มกังขาในแท็กติกของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ เพราะมองว่าแผนของกุนซือชาวอาร์เจนไตนมันทำให้นักเตะภายในทีมไม่สามารถระเบิดศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันคนที่ใกล้ชิดกับ เมสซี่ ก็กำลังกลัวว่าตอนนี้ โปเช็ตติโน่ ไม่สามารถคุมนักเตะหลายคนได้แล้ว

    ลิโอเนล เมสซี่ กองหน้าคนดังของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง สโมสมหาเศรษฐีแห่งเวที ลีก เอิง ฝรั่งเศส เริ่มกังขาในตัว เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ เทรนเนอร์ของทีมแล้ว ตามรายงานของ เลกิ๊ป สื่อชั้นนำของแดนน้ำหอม

    การที่ เมสซี่ ย้ายมาอยู่กับ ปารีสฯ แบบไร้ค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนตั้งความคาดหวังว่า "เปแอสเช" จะกลายเป็นทีมที่มีเกมการเล่นอันดุดัน เพราะเดิมทีพวกเขาก็มีแนวรุกอย่าง เนย์มาร์ และ คีลิยัน เอ็มบั๊ปเป้ ให้ใช้งานอยู่แล้ว โดยบางคนถึงขั้นมองว่าทีมของ โปเช็ตติโน่ อาจจะสามารถไปถึงตำแหน่งแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้ด้วย

    อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ผลงานโดยรวมของ ปารีสฯ ในซีซั่นนี้ก็ไม่ถือว่าน่าประทับใจเท่าไหร่นัก โดยใน แชมเปี้ยนส์ ลีก พวกเขาต้องจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นเพียงรองแชมป์กลุ่มตั้งแต่ยังเตะไม่ครบ 6 นัด ถึงแม้ในลีกพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงในสภาพที่มีแต้มมากกว่า แรนส์ 11 แต้ม แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของหลายคน ขณะที่ฟอร์มของ เมสซี่ ก็ไม่ดีเท่าที่หลายคนคิด เพราะเขาเพิ่งทำประตูในลีกได้แค่ลูกเดียวจากการลงเล่น 9 นัด

    กระทั่งล่าสุด เลกิ๊ป ก็แฉว่า เมสซี่ เริ่มไม่เชื่อมั่นในตัว โปเช็ตติโน่ แล้ว เพราะมองว่าแผนการเล่นของอดีตนายใหญ่ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ถูกตีกรอบให้มีข้อจำกัดมากเกินไปจนทำให้ทีมไม่สามารถแสดงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้

    สื่อเจ้าเดิมเสริมว่าคนที่ใกล้ชิดกับ เมสซี่ ก็กำลังกังวลเช่นกันว่า โปเช็ตติโน่ ไม่สามารถคุมนักเตะภายในทีมที่เต็มไปด้วยแข้งระดับซูเปอร์สตาร์ได้แล้ว จนทำให้ตอนนี้มีนักเตะรุ่นใหญ่หลายคนที่ไม่เคารพกุนซือชาวอาร์เจนไตน์อีกต่อไป

6
www.facebook.com/mediapro60
สอนทำพิมพ์ สอนหล่อเรซิ่น น้ำยาดับกลิ่นเรซิ่น

7
ซลาตัน อิบราฮิโมวิช หัวหอกร่างยักษ์ของ เอซี มิลาน เปิดอกอย่างไม่อายว่ากลัวการแขวนรองเท้าเป็นที่สุด พร้อมตั้งความหวังว่า ปีศาจแดงดำ จะมอบสัญญาใหม่ให้ลงน้ำหมึกต่อไปอีกโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้
     สตาร์ชาวสวีดิชยอมรับตามตรงว่าแม้จะมีอายุ 40 ปีแล้ว แต่เขายังหวังค้าแข้งต่อไปอีกจึงต้องการได้รับสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดใน เซเรียอา เนื่องจากไม่รู้ว่าหากแขวนรองเท้าแล้วจะหันไปยึดอาชีพอะไรแทน

    "ผมอยากเล่นต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตราบที่อดรีนาลีนในตัวผมยังพลุ่งพล่าน ผมก็จะเล่นต่อ" อิบรา เผยในรายการทอล์คโชว์

     "ผมต้องกดดัน มิลาน ให้ต่อสัญญากับผม และผมหวังว่าจะอยู่กับ มิลาน ไปตลอดชีวิตการค้าแข้ง ผมยังมีเป้าหมายว่าผมสามารถประสบความสำเร็จได้ และผมต้องการได้ สคูเด็ตโต้ อีกครั้ง"

     "ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากผมเลิกเล่นฟุต. ดังนั้นผมจึงกลัวนิดหน่อยที่จะเลิกเล่น เราต้องรอดูกัน แต่ผมอยากเล่นต่อเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียใจ"

     ถึงขณะนี้ ปีศาจแดงดำ นำเป็นจ่าฝูงของ เซเรียอา โดยมีแต้มนำหน้า อินเตอร์ มิลาน แชมป์เก่าทีมร่วมเมืองหนึ่งแต้มหลังจากเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะ ซาแลร์นิตาน่า ได้ 2-0 โดย อิบราฮิโมวิช มีชื่อนั่งเป็นตัวสำรอง แต่ไม่ถูกส่งลงเล่น

   สำหรับเกมต่อไป มิลาน ของกุนซือ สเตฟาโน่ ปิโอลี่ จะเฝ้าบ้านดวลกับ ลิเวอร์พูล ในศึก แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันอังคารนี้โดยพวกเขาจะต้องหักปีก หงส์แดง ให้ได้สถานเดียวเพื่อลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายตามทีมจากอังกฤษซึ่งเป็นแชมป์กลุ่มอย่างแน่นอนแล้ว

8
https://www.katobonsai.com/
บอนไซ บอนไซประดิษฐ์ ตกแต่งบ้าน

9
  10 อันดับ สกุลเงินดิจิทัล เหรียญ คริปโต ที่มีโอกาสเติบโต ในปี 2022

   10 อันดับ สกุลเงินดิจิทัล เหรียญ คริปโต ที่มีโอกาสเติบโต ในปี 2022 จากการวิเคราะห์ ของนักลงทุน สกุลเงินดิจิทัล ทั่วโลก มองว่าในปี 2022 ยังจะมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมา โดยมีการจัดอันดับ 10 เหรียบ Cryptocurrencies ที่น่าจะมีศักยภาพในการเติบโต สูงสุด  Bitcoin และ Ethereum ยังคงเป็นตัวนำ  โดยบทวิเคราะห์ ให้ความเห็นว่า cryptocurrencies กำลังดึงดูดสายตาของนักลงทุนทั่วโลก ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ด้วยศักยภาพ ในการเติบโต ที่ดีมากของ เหรียญ Crypto ทำให้ นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า ในปี2022 เหรียญคริปโต ต่าง จะมี อัตราการเติบโต ที่สูงขึ้นมากกว่าในปี 2021 
  [list=1]
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Dogecoin
  • Binance Coin
  • Polkadot
  • Solana
  • cardano
  • Shibu Inu
  • Maketmove
  • InsurDefi


  ทำไม นักลงทุน ทั่วโลก ถึงมั่นใจ ว่า เหรียญคริปโท เหล่านี้ จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในปี 2020 คลิก 

  12

  ราล์ฟ รังนิก กุนซือคนใหม่ของ แมนฯ ยูไนเต็ด เริ่มต้นประเดิมงานใหม่ได้ไม่เลวเมื่อพา ผีแดง สยบ คริสตัล พาเลซ ได้ 1-0 เก็บสามแต้มได้เรียบร้อยโรงเรียน โอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยการใช้งาน 11 ขุนพลชุดเดิมจากเกมเฝ้าบ้านเอาชนะ อาร์เซน่อล 3-2
       แม้จะต้องรออยู่นานถึงนาทีที่ 77 กว่าจะหักปีก อินทรีผงาดฟ้า ได้ แต่จากภาพรวมนายใหญ่ชาวเมืองไส้กรอกปรับระบบการเล่นของทีมได้อย่างน่าประทับใจ ผิดไปจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ

       และนี่คือ 5 ประเด็นจากเกมแรกของ แมนฯ ยูไนเต็ด ภายใต้กำมือของผู้จัดการทีมวัย 63 ปี

   

  1. มอนสเตอร์เพรสซิ่ง

      ในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าตำรับ "เกเก้นเพรสซิ่ง" รังนิก จึงมีนิคเนม "มอนสเตอร์ เพรสซิ่ง" หลังย้ายมารับงานในเมืองผู้ดีกับ ปีศาจแดง

  ADVERTISEMENT


       และทั้งๆที่คุมทีมลงซ้อมได้แค่หนเดียวก่อนเกมบู๊กับ อินทรีผงาดฟ้า แต่เท่าที่เห็น แมนฯ ยูไนเต็ด มีแนวทางการเล่นแบบใหม่ผิดไปจากเดิมทั้งในยุคของ โอเล่ กุนนาร์ โซลชา และต่อด้วยนายใหญ่ขัดตาทัพอย่าง ไมเคิ่ล คาร์ริค

       นั่นคือ อสูรแดง ไม่เสียชื่อที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ และกลับมาครอง.กดดันรุกไล่ใส่ฝ่ายตรงข้ามได้อีกครั้งซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าขุนพล เร้ด เดวิลส์ ซึบซับปรัชญาของผู้จัดการทีมคนใหม่ได้เร็วเกินคาด

   

  ADVERTISEMENT


  รังนิกเรียกรอยยิ้มจากแฟนผี, เฟร็ดขึ้นแท่นฮีโร่! 5 ข้อเกมแมนยูสยบพาเลซ
   

       ดังจะเห็นได้ว่า แมนฯ ยูไนเต็ด เปิดฉากเพรสใส่ทีมเยือนตั้งแต่ต้น และเล่นกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นจนมีโอกาสผ่าน. ทำชิ่ง ต่อเกมกันได้อย่างไหลรื่น ผิดไปจากเดิมที่นักเตะแต่ละรายยืนประจำตำแหน่งกันแบบห่างๆจนแทบประสานงานกันไม่ได้เลยในจังหวะบุกใส่คู่แข่ง
   
      และมันบ่งบอกออกมาจากสถิติตัวเลขหลังจบ 90 นาทีว่า แมนฯ ยูไนเต็ด ครอง.ได้มากถึง 61.2% 

       พร้อมกันนี้ ผีแดง ยังมีโอกาสส่องยิงมากถึง 16 ครั้งอีกด้วย แม้จะเข้ากรอบแค่ 3 หนก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ รังนิก จะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สโมสรใหม่ของเขามีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในทุกๆจุด

   

  2.รังนิก คุม ปีศาจแดง ต่อหลังจบซีซั่น

       จากการทำสัญญากับสโมสรดังของ พรีเมียร์ลีก รังนิก จะรับหน้าที่คุมทีมแบบชั่วคราวไปจนจบซีซั่นนี้เท่านั้น

       และจากนั้น เขาจะหันไปนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาของ โรงละครแห่งความฝัน อีกสองปีซึ่งหมายความว่าบอร์ดของ แมนฯ ยูไนเต็ด จะต้องมองหากุนซือใหม่อีกรอบ

       หากแต่เมื่อดูการคุมทีมของเขาในนัดเปิดตัว เชื่อเหลือเกินว่าแฟน. แมนฯ ยูไนเต็ด ส่วนใหญ่ประทับใจระบบการเล่นที่เขานำมามอบให้กับทีม

   

  รังนิกเรียกรอยยิ้มจากแฟนผี, เฟร็ดขึ้นแท่นฮีโร่! 5 ข้อเกมแมนยูสยบพาเลซ
   

       ออกจะน่าเสียดายอยู่นิดที่จังหวะสุดท้ายของ ผีแดง ไม่ลงตัวเท่าที่ควร และส่ง.เข้ากรอบได้แค่ 3 หนซึ่งเปลี่ยนเป็น 1 ประตูจากโอกาสส่องยิงทั้งหมด 16 ครั้ง

       แต่ยังไงซะก็ต้องถือว่ากุนซือด๊อยทช์เริ่มต้นได้สวย นำเอาแนวทางของเขามามอบให้กับทีมได้ แถมเจ้าตัวเคยเปรยเอาไว้เหมือนกันว่ามีโอกาสคุมทีมต่อในซีซั่นหน้า

       แล้วอย่างนี้ ผู้บริหารทีม ผีแดง จะมัวเสียเวลามองหนนายใหญ่คนใหม่ต่อทำไมอีกในเมื่อปรมาจารย์จอมเก๋าพร้อมรับหน้าที่คุมทีมต่อแบบยาวๆภายใต้สัญญาถาวร

   

  3. คลีนชีต

       นอกจากจะคุมทีมเก็บสามแต้มได้ในเกมแรกของเขากับ แมนฯ ยูไนเต็ด รังนิก ยังกำกับให้นักเตะเล่นเกมเพรสซิ่งได้เช่นกันอันเป็นสิ่งที่ โซลชา ทำไม่ได้จนต้องโดนปลดหลังคุมทีมย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง

       แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ คลีนชีต ซึ่งกุนซือจากเมืองเบียร์เน้นย้ำมากเป็นพิเศษหลังพาทีมเอาชนะ คริสตัล พาเลซ ได้สำเร็จ

       ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นจุดอ่อนของทีมที่อดีตกุนซือชาวนอรเวย์แก้ไม่ตก ปล่อยให้ ผีแดง ซึ่งมีเกมรับที่หละหลวมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเสียประตูอย่างมหาศาล

   

  รังนิกเรียกรอยยิ้มจากแฟนผี, เฟร็ดขึ้นแท่นฮีโร่! 5 ข้อเกมแมนยูสยบพาเลซ
   

       ลองเป็นอย่างนี้ ดาบิด เด เคอา จึงโดนส่องยิงนัดละนับครั้งไม่ถ้วน แถมต้องเดือดร้อนให้ดาวยิงอย่าง คริสเตียโน่ โรนัลโด้ สวมบท "เดอะ แบก" ยิงประตูพาทีมเอาตัวรอดบ้าง คว้าชัยบ้างผสมปนเปกันไป

       จนในที่สุด การคุมทีมของ รังนิก นัดแรกก็ทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด เก็บคลีนชีตนัดเหย้าของ พรีเมียร์ลีก ซีซั่นนี้เป็นเกมแรกได้สำเร็จเช่นกัน


       และเขาตั้งเป้าว่ามันจะมี คลีนชีต นัดต่อๆไปซึ่ง รังนิก ต้องการให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ยกระดับให้ได้แบบนั้นหลังจาก ผีแดง มีผลงานเล่นในบ้านที่แสนจะเลวร้าย เสียประตูทุกรายการมากถึง 15 นัดซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่ปี 1959

       ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังแพ้เกมเหย้าในปีนี้มากถึง 7 นัดซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปีที่สโมสรมีตัวเลขที่ย่ำแย่แบบนี้

   

  4. เฟร็ด ถอดร่างเจ้าเงาะ

      นับตั้งแต่ย้ายมาจากทีม ชัคตาร์ โดเน็ตส์ค ในปี 2018  เฟร็ด แทบไม่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟน. แมนฯ ยูไนเต็ด เลยนอกจากได้รับเสียงติติง

       ไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ดูด้อยกว่าพ่อค้าแข้งแซมบ้าทั่วไป และไหนยังจะเล่นได้อย่างกระโดกกระเดกไม่สมกับได้ติดเป็นขุนพลตัวจริงของทีมใหญ่อย่าง แมนฯ ยูไนเต็ด แม้แต่น้อย

      อย่างไรก็ดี ถึงชั่วโมงนี้เหมือน เฟร็ด จะถูกผีเข้าเต็มๆเนื่องจากเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นผิดหูผิดตา และมีบทบาทกับเกมมากขึ้นอย่างน่าใจหาย

   

  รังนิกเรียกรอยยิ้มจากแฟนผี, เฟร็ดขึ้นแท่นฮีโร่! 5 ข้อเกมแมนยูสยบพาเลซ
   

       จากนัดก่อนที่บุกตะลุยได้ดีจนทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้ลูกโทษเอาชนะ อาร์เซน่อล มาคราวนี้ เฟร็ด รับบทฮีโร่ด้วยตัวเองกับการยิงประตูโทนระยะ 22 หลาพา ผีแดง เก็บสามแต้มจาก คริสตัล พาเลซ ได้ในท้ายที่สุด

       ต่อประตูของ เฟร็ด แม้แต่ รังนิก เองก็ยังช็อกด้วยคิดว่าเขาถนัดเท้าซ้ายเท่านั้นหลังเห็นมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลส่ง.ตุงตาข่ายด้วยเท้าขวา
   
       และมันเป็นประตูที่สามของ เฟร็ด ในลีกเมืองผู้ดีของเขาภายใต้เครื่องแบบ ผีแดง สำหรับเกม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 87 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าหลายเกมหลังดาวเตะละตินรายนี้มีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมมากขึ้นทุกที
   


  5.ปั๊ต vs ปีศาจแดง

       จากมุมมองของ ปาทริค วิเอร่า กุนซือทีม คริสตัล พาเลซ เขาชี้ว่าเกมที่ โอลด์ แทรฟฟอร์ด สมควรออกผลเสมอ 0-0 มากกว่าเนื่องจากทั้งสองทีมมีโอกาสที่จะแจ้งอย่างแท้จริงเพียงน้อยนิด

       แต่ก็นั่นแหละ ผู้แพ้ย่อมต้องเสียดาย ผิดกับผู้ชนะที่ย่อมต้องพอใจกับหนึ่งประตู และคลีนชีต

       และเมื่อเอ่ยถึงอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของ อาร์เซน่อล กับ แมนฯ ยูไนเต็ด แฟน.คงรู้ดีว่าเขาเคยปะทะกับ ผีแดง มาแล้วหลายครั้ง

       กระทั่งหลังแขวนรองเท้าไปนานสิบปี วิเอร่า ก็กลับมาเหยียบ โรงละครแห่งความฝัน เป็นครั้งแรกในฐานะกุนซือทีม อินทรีผงาดฟ้า

   

  รังนิกเรียกรอยยิ้มจากแฟนผี, เฟร็ดขึ้นแท่นฮีโร่! 5 ข้อเกมแมนยูสยบพาเลซ
   

       นอกจากนี้ อดีตสตาร์เฟรนช์แมนก็เคยเป็นนักเตะของ แมนฯ ซิตี้ อริร่วมเมืองของ แมนฯ ยูไนเต็ด เช่นกัน

       และกับสองสโมสร เขาเคยต่อกรกับ ผีแดง รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง (อาร์เซน่อล 21 แมนฯ ซิตี้ 6)

       รวมเวลาสมัยรับใช้ เดอะ กันเนอร์ส 9 ปี เขามีชัยเหนือ อสูรแดง 8 ครั้ง และแพ้ 9 ครั้ง

       สำหรับช่วงที่ลงบู๊ให้ เรือใบสีฟ้า วิเอร่า เอาชนะทีมร่วมเมืองใน พรีเมียร์ลีก ได้ 2 หน และแพ้ 3 หนซึ่งถือเป็นสถิติที่สูสีเช่นกัน

       จนในที่สุด วิเอร่า ในฐานะผู้จัดการทีมก็ประเดิมลิ้มรสความปราชัยต่อ แมนฯ ยูไนเต็ด ในเกมเปิดตัว รังนิก กุนซือคนใหม่

  14

  ราล์ฟ รังนิก กุนซือชาวเยอรมันประเดิมการทำงานกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยการนำทัพ "ปีศาจแดง" เฉือน คริสตัล พาเลซ 1-0 ที่สนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ เฟร็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องด้วยการสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัย ส่งให้ทีมเก็บ 3 คะแนนสำคัญขึ้นไปรั้งอันดับ 6 ในตารางลีก
  11 ตัวจริง

  ดาบิด เด เคอา : 6
   แทบไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลย โดยจังหวะการเซฟยากไม่ค่อยมีให้เห็น เนื่องจากแนวรุกของ พาเลซ ไม่สามารถสร้างปัญหาอะไรได้มากนัก

  ดิโอโก้ ดาโลต์ : 6
   หลุดตำแหน่งหลายครั้งทำให้ วิลฟรีด ซาฮา มีอิสระในการเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามเขาก็ช่วยเหลือทีมได้ดี ซึ่งตอนนี้ผลงานน่าจะดีกว่า อารอน วาน-บิสซาก้า 

   

  ADVERTISEMENT


  เฟร็ดโชว์เทพ,รังนิกประเดิมสวย!ตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมเฉือนพาเลซ
   

  วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ  : 7
   ทำหน้าที่คุมแนวรับได้ดีเยี่ยม เล่นด้วยความมั่นใจ กล้าที่จะลาก.ขึ้นไปข้างหน้า แต่มีจังหวะผ่าน.พลาดในครึ่งหลังครั้งหนึ่ง 

  แฮร์รี่ แม็กไกวร์  : 7
   เคลื่อนที่ไปกับ.ได้ดีมาก สามารถจัดการกับ คริสติย็อง เบนเตเก้ ได้อย่างแข็งแกร่ง เคลียร์.ลูกกลางอากาศได้ยอดเยี่ยม  อเล็กซ์ เตลลิส  : 7
   เป็นอีกเกมที่สามารถผลงานได้น่าประทับใจมากๆ มุ่งมั่นในการเติบเกมรุกได้ดี พร้อมดันเกมขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีโอกาส ขณะที่เกมรับไม่มีอะไรผิดพลาด

  สกอตต์ แม็คโทมิเนย์  : 6
   สไตล์ของ "แม็คโท" เหมาะกับแท็กติกของ รังนิก อย่างมาก แต่เกมนี้นักเตะเล่นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ แถมยังจ่าย.ขาดๆ เกินๆ และไม่ค่อยแม่นตลอดทั้งเกม 

   

  เฟร็ดโชว์เทพ,รังนิกประเดิมสวย!ตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมเฉือนพาเลซ
   

  เฟร็ด  : 8
   พัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง แถมยังยิงประตูสุดสวยด้วย 

  เจดอน ซานโช่ : 6
   สร้างความวูบวามในช่วงต้นเกม แต่หลังจากนั้นเล่นไม่ค่อยออก สุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวในช่วงท้ายเกม


  บรูโน่ แฟร์นันด์ส  : 8
   ฟอร์มการเล่นยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม สามารถทำลายเกมรับของ พาเลซ จนเปื่อยยุ่ยด้วยการผ่าน.ที่สุดเฉียบคม 

  มาร์คัส แรชฟอร์ด  : 6
   ความรวดเร็วว่องไวยังคงน่ากลัว แต่การตัดสินในการเล่นไม่ค่อยดีนัก พยายามฝืนเลี้ยง.เข้าไปยิงประตูแต่ไม่สำเร็จ

  คริสเตียโน่ โรนัลโด้  : 6
   ฟอร์มค่อนข้างเงียบเหลือเกิน โอกาสยิงประตูน้อย ในครึ่งหลังดูเหมือนจะมีอาการล้าแสดงออกมาให้เห็น

   

  เฟร็ดโชว์เทพ,รังนิกประเดิมสวย!ตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมเฉือนพาเลซ
   

  ตัวสำรองที่ได้ลงสนาม 
  เมสัน กรีนวู้ด  (แทน เจดอน ซานโช่ น.72) : 7
   ความรวดเร็วสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับทีมเยือน ที่สำคัญยังแอสซิสต์ให้ เฟร็ด ทำประตู 

  แอนโธนี่ย์ อีแลงก้า (แทน มาร์คัส แรชฟอร์ด น.76) : 5
   ไม่ค่อยได้แสดงผลงานอะไรมากนัก 

  ดอนนี่ ฟาน เดอ เบ็ค (แทน บรูโน่ แฟร์นันด์ส น.86) : (ไม่มีคะแนน)
   เนื่องจากมีเวลาในทำผลงานไม่มากพอ

  15
  แจกแบบบ้านชั้นครึ่ง 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  https://xn--12cn6cdaa2ooec7f.com/481

  Pages: [1] 2 3 ... 103


  ศูนย์รวมเว็บบอร์ด SMF ฟรี

  | ตลาดออนไลน์ | ขายของ | สินค้าใหม่ | สินค้ามือ 2 | สถานบริการ | ซื้อ-ขาย เกี่ยวกับกีฬา | ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ | เครื่องจักรหนัก เบา | นวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร | เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า | ซื้อ-ขาย เกมส์ ของเล่น | ธุรกิจท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก | ธุรกิจบันเทิง เพลง ดนตรี | กิจกรรมนันทนาการ งานอดิเรก ผ่อนคลาย | แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ | ผลิตภัณฑ์เสริมสวย สุขภาพ | อาหาร และยา ปัจจัย 4 | ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ และเด็ก | เกี่ยวกับการศึกษา | งานภาครัฐ และเอกชน, หางานทุกประเภท ทุกตำแหน่ง | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ธุรกิจตกแต่งบ้าน ดูแลรักษาบ้าน | ธุรกิจยานพาหนะ | รับจ้างทั่วไป | ตลาดฟอเร็กซ์ | ตลาดหุ้น | รับจ้างโพสต์บอร์ด แชร์ ไลค์ เฟสบุ๊ค | แชร์ ไลค์ ติดตาม ยูทูป | โปรโมทเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สินค้า SEO |

  สนับสนุน โดย

  | M88 | 188BET | HappyLuke | FUN88 | WIN365 | 1XBET | WINS88 | W88 | NOWBET | Vwin | Dafabet | DEWABET | 12BET | LiveCasinoHouse |
  |

  ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ โดย

  | | |

  เครือข่ายสังคมออนไลน์